terms-and-condition-banner-img

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Posledná aktualizácia: 3.12.2021

INFORMÁCIE O NÁS

Tieto zmluvné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú vaše používanie našej online platformy, https://sk.treated.com (ďalej len „Stránka“), ktorú vlastní, prevádzkuje a kontroluje spoločnosť Webcare Group Ltd t/a treatment.com, ako aj Služby a Produkty, ktoré sú sprístupnené používateľom služieb prostredníctvom Stránky.

Sme Webcare Group Ltd t/a treatment.com, spoločnosť registrovaná v Anglicku a Walese s číslom spoločnosti 06790962 a sídlom spoločnosti Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Spojené kráľovstvo, BL2 2HH („Prevádzkovateľ“, „my“ alebo „nás“). Sme zodpovední za prevádzku Stránky.

Spolupracujeme s rôznymi zdravotníckymi odborníkmi (ďalej len „Poskytovatelia“), pokiaľ ide o poskytovanie online lekárskych konzultácií v oblasti telehealth, vydávanie súkromných receptov a dodávanie a odosielanie Produktov a bezpečné posielanie správ medzi nimi a používateľmi služieb.

DEFINÍCIE A VÝKLAD

Produkty“ znamenajú lieky, ktoré sú poskytované prostredníctvom Stránky.

Poskytovateľ“ alebo „Poskytovatelia“ znamená: (i) registrovaných lekárov, ktorí poskytujú lekárske služby, ktoré získate prostredníctvom Stránky; a (ii) registrované lekárne, ktoré poskytujú farmaceutické služby a dodávajú a odosielajú Produkty, ktoré získate prostredníctvom Stránky.

Služby“ znamenajú lekárske a farmaceutické (klinické) služby, ktoré sú poskytované prostredníctvom Stránky, a služby platformy, pomocou ktorých pristupujete na Stránku a používate ju, keď získate takéto lekárske a farmaceutické (klinické) služby.

vy“ a „vaše“ znamená vás, prípadne vaše závislé osoby a akúkoľvek inú osobu, ktorá má prístup k vášmu účtu Prevádzkovateľa (ďalej len „Účet pacienta“).

Za slovami „zahŕňať“, „zahŕňa“ a „vrátane“ nasledujú slová „bez obmedzenia“; slovo „alebo“ nie je výlučné; a slová"vtomtotexte,""tohtozákona","týmto"a"hereunder" sa odvolávajú na tieto Podmienky ako celok.

PRÍSTUP NA STRÁNKU

Pozorne si prečítajte tieto Podmienky a uistite sa, že im rozumiete. Ak chcete získať prístup k Produktom alebo Službám prostredníctvom Stránky, budete požiadaní, aby ste vyjadrili súhlas s týmito Podmienkami. Ak neprijmete tieto Podmienky, nebude vám umožnený prístup k Produktom alebo Službám prostredníctvom Stránky.

Kliknutím na „Súhlasím“ potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali všetky zmluvné podmienky, ktoré sú obsiahnuté v týchto Podmienkach a našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Produkty a služby, ktoré sú prístupné prostredníctvom Stránky, sú určené na prístup používateľom služieb, ktorí majú sídlo v členskom štáte Európskej únie. Je vašou zodpovednosťou overiť, či je pre vás legálny prístup k Produktom a službám z vášho členského štátu.

Žiadni používatelia mladší ako 18 rokov: Aby ste mohli pristupovať na stránku, vyhlasujete a zaručujete sa, že máte aspoň 18 rokov a že ste spôsobilí uzavrieť záväznú dohodu, ktorá vytvára právne záväzky v súlade so zákonmi vašej krajiny. Členský štát.

Ak máte menej ako 18 rokov, nepokúšajte sa registrovať na stránke ani nám neposkytujte žiadne osobné údaje o sebe.

Bez ohľadu na odsek 3.5, ak zhromažďujeme osobné údaje od osoby mladšej ako 18 rokov, tieto informácie bezodkladne vymažeme.

Ak sa domnievate, že sme zhromaždili osobné údaje od osoby mladšej ako 18 rokov, kontaktujte nás.

SLUŽBY

Poskytované služby

 1. Prevádzkovateľ ponúka Poskytovateľom a užívateľom služieb online komunikačnú platformu na pripojenie cez Stránku pomocou asynchrónnych telekomunikačných technológií, videa a iných komunikačných nástrojov. Stránka uľahčuje komunikáciu medzi Poskytovateľmi a užívateľmi služieb s cieľom umožniť poskytovanie Služieb a Produktov.
 2. Každý Poskytovateľ pristupuje na stránku ako spôsob komunikácie s vami. Akékoľvek lekárske poradenstvo, ktoré dostanete od Poskytovateľa prostredníctvom Služby, poskytuje tento Poskytovateľ, a nie Prevádzkovateľ.
 3. Beriete na vedomie, že vaše spoliehanie sa na akúkoľvek radu alebo informácie poskytnuté Poskytovateľom prostredníctvom Stránky a Služby je výlučne na vaše vlastné riziko a v najväčšom rozsahu povolenom zákonom preberáte zodpovednosť za všetky súvisiace riziká.
 4. Budete mať prístup k niektorým Poskytovateľom na základe informácií, ktoré odošlete na Stránku.
 5. Pred vydaním lekárskeho predpisu môžeme využiť kvalifikovaných lekárov na predbežné posúdenie vašej konzultácie a môžeme vás požiadať o poskytnutie ďalších informácií pred prijatím konečného rozhodnutia predpisujúcim lekárom.
 6. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv, ktoré môžete mať v súvislosti s vašimi individuálnymi potrebami a akýmkoľvek zdravotným stavom, by ste mali vždy požiadať o radu kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Všetky informácie poskytnuté Prevádzkovateľom alebo v súvislosti s akoukoľvek komunikáciou podporovanou Prevádzkovateľom sú určené len na všeobecné informačné účely. Účelom vašich interakcií s Poskytovateľmi prostredníctvom Stránky nie je nahradiť váš vzťah s vašimi bežnými kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi.

starostlivosť ani poradenstvo Prevádzkovateľ neposkytuje lekársku

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje lekárske alebo farmaceutické (klinické) poradenstvo ani starostlivosť.
 2. Obsah na Stránke a Službách, vrátane, bez obmedzenia, textu, kópií, zvuku, videa, fotografií, ilustrácií, grafiky a iných vizuálnych prvkov, slúži len na informačné účely a nepredstavuje klinické poradenstvo, diagnostiku, liečbu alebo odporúčania akéhokoľvek druhu zo strany prevádzkovateľa.
 3. Poskytovatelia sú zdravotnícki pracovníci, ktorí sú registrovaní v rozsahu svojich kompetencií. Poskytovatelia sú výlučne zodpovední za kvalitu a primeranosť klinickej starostlivosti a poradenstva, ktoré vám poskytujú.
 4. Prevádzkovateľ neodporúča ani neschvaľuje žiadnych konkrétnych Poskytovateľov, testy, lekárov, lekárne, lieky, produkty alebo postupy.
 5. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom neposkytuje žiadne právne rady alebo zastúpenia týkajúce sa akýchkoľvek právnych problémov spojených s akýmikoľvek radami, informáciami, tovarom alebo službami ponúkanými Poskytovateľom, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek povinností alebo krokov potrebných na dodržanie akýchkoľvek nariadení.
 6. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa školenia alebo zručností ktoréhokoľvek Poskytovateľa, ktorý poskytuje Služby a Produkty prostredníctvom Stránky.

Nie v prípade núdze

 1. Služby a produkty, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránky, nie sú vhodné pre pohotovostné lekárske ošetrenie. AK PRECHÁDZATE LEKÁRSTVO V NÚDZI BY STE SA MALI KONTAKTOVAŤ SVOJHO ŠTÁTNEHO ALEBO MIESTNEHO ŠTÁTU NÚDZOVÉ ČÍSLO OKAMŽITE.
 2. Nemali by ste ignorovať ani odkladať vyhľadanie lekárskej pomoci na základe čohokoľvek, čo sa objaví alebo neobjaví na Stránke.
 3. Mali by ste vyhľadať núdzovú pomoc alebo následnú starostlivosť, ak to odporúča Poskytovateľ alebo keď je to inak potrebné.
 4. Mali by ste pokračovať v konzultáciách so svojím bežným kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ako to odporúčajú oni alebo Poskytovateľ.
 5. Pred ukončením, začatím alebo úpravou akejkoľvek liečby vždy vyhľadajte radu lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s vašimi otázkami týkajúcimi sa zdravotného stavu.

Riziká služieb telezdravia

 1. Používaním Služieb beriete na vedomie potenciálne riziká spojené so službami telezdravia, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na nasledovné:
  1. prenášané informácie nemusia postačovať (napr. zlé rozlíšenie obrázkov), aby umožniťpríslušné lekárske alebo zdravotné rozhodnutie
   Poskytovateľovi;
  2. oneskorenie pri hodnotení alebo liečbe môže nastať v dôsledku porúch elektronického zariadenia;
  3. nedostatočný prístup k vašim zdravotným záznamom môže mať za následok nežiaduce liekové interakcie alebo alergické reakcie alebo iné chyby v úsudku; a
  4. hoci elektronické systémy, ktoré používame, obsahujú sieťové a softvérové ​​bezpečnostné protokoly na ochranu súkromia a bezpečnosti zdravotných informácií, tieto protokoly môžu zlyhať a spôsobiť narušenie súkromia
   vašich zdravotných informácií.

Zásady predpisovania

 1. Prevádzkovateľ nepodporuje žiadny konkrétny Produkt.
 2. Ak Poskytovateľ predpisuje Produkt, obmedzí jeho dodávku na základe príslušných vnútroštátnych predpisov alebo predpisov EÚ a bude predpisovať Produkt len ​​podľa vlastného klinického uváženia a odborného posúdenia.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, že Vám bude vystavený recept.
 4. Poskytovatelia budú predpisovať Produkt iba s povolením na uvedenie na trh EÚ alebo vnútroštátnym povolením pre príslušný členský štát.
 5. V závislosti od vnútroštátnych zákonov a predpisov príslušného členského štátu, v ktorom sa nachádzate Poskytovateľ a vy, budú recepty vydávané jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. priamo vám e-mailom alebo iným spôsobom;
  2. do lekárne Poskytovateľa, ktorá sa nachádza v členskom štáte vášho bydliska, za predpokladu, že recept možno zaslať e-mailom alebo akýmkoľvek
   alternatívnym elektronickým alebo iným spôsobom; alebo
  3. do lekárne Poskytovateľa, ktorá sa nachádza v ktoromkoľvek inom členskom štáte, za predpokladu, že je zo zákona oprávnená odosielať Produkty do príslušného miesta určenia.
 6. Pred zadaním každej objednávky budete informovaní o možnostiach vydávania liekov na predpis, ktoré sú dostupné vo vašom členskom štáte.
 7. Ak odmietnete ktorúkoľvek z možností dodávky na predpis, ktoré sú uvedené v odseku 4.5.5, nebudete môcť dokončiť svoju objednávku a budete musieť získať predpísaný Produkt alternatívnymi prostriedkami.
 8. Poskytovatelia si vyhradzujú právo odmietnuť vám prístup k Službám a Produktom, ak na základe vlastného klinického uváženia usúdia, že došlo k skutočnému alebo potenciálnemu zneužitiu Služieb alebo Produktov.
 9. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky predpisy, ktoré získate od Poskytovateľa, budú slúžiť výlučne na vaše osobné použitie.
 10. Súhlasíte s tým, že si úplne a pozorne prečítate všetky poskytnuté informácie o Produkte a etikety a že v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa predpisu budete kontaktovať lekára alebo lekárnika.

Niepoistného produktu

 1. Prevádzkovateľnie je poisťovateľ, Služby nie sú poistnými produktmi a sumy, ktoré platíte Prevádzkovateľovi, nie sú poistné. Ak si prajete akýkoľvek typ zdravotného alebo iného poistenia, budete si musieť takéto poistenie zakúpiť samostatne alebo sa ubezpečiť, že máte prístup alebo máte nárok na verejný zdravotný systém v členskom štáte vášho bydliska.
DOSTUPNOSŤ SLUŽIEB

Stránka a Služby sú dostupné len pre používateľov služieb, ktorí majú bydlisko v členskom štáte Európskej únie. Prístup a používanie Stránok alebo Služieb je obmedzené výlučne na používateľov, ktorí sa nachádzajú v členskom štáte Európskej únie, kde sú Služby dostupné.

Služby nie sú dostupné používateľom služieb, ktorí sa nachádzajú mimo Európskej únie. Prístup na stránku alebo služby z jurisdikcií, kde je obsah stránky nezákonný alebo kde služby neponúkame, je zakázaný.

Vyhlasujete, že nie ste osobou, ktorá nie je zakázaná v registrácii alebo prijímaní Služieb podľa zákonov Európskej únie alebo iných platných vnútroštátnych zákonov členského štátu.

SÚKROMIE

Súhlasíte s tým, že informácie, ktoré poskytnete v súvislosti so Službami, Produktmi a Stránkou, sa budú riadiť našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú týmto zahrnuté a sú súčasťou týchto Podmienok formou odkazu.

OBJEDNÁVKA A NÁKUP SLUŽIEB

Podmienky predplatného

 1. Ak si zakúpite predplatné vo vzťahu k určitým Službám a Produktom, vaše predplatné je nepretržité a bude automaticky obnovené na konci príslušného obdobia predplatného, ​​pokiaľ predplatné nepozastavíte pred koniec aktuálneho obdobia predplatného kliknutím na tlačidlo Pozastaviť vo svojom profile člena pacienta.
 2. Cena za vaše predplatné sa môže z času na čas zmeniť a za takýchto okolností vyvinieme primerané úsilie, aby sme vám akékoľvek zmeny ceny oznámili vopred. Zmeny cien nadobudnú účinnosť na začiatku ďalšieho obdobia predplatného nasledujúceho po dátume zmeny ceny. V súlade s platnými zákonmi prijímate novú cenu pokračovaním v používaní Služieb alebo akceptovaním Produktov po nadobudnutí účinnosti zmeny ceny. Ak so zmenou ceny nesúhlasíte, máte právo zmenu odmietnuť pred nadobudnutím účinnosti zmeny ceny.

Typografické chyby a nesprávne stanovovanie cien

 1. V prípade, že akákoľvek cena uvedená na Stránke je nesprávna v dôsledku typografickej chyby alebo chyby v informáciách o cenách získaných od tretej strany, máme právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek zadané objednávky. za tú nesprávnu cenu. Budeme mať právo odmietnuť alebo zrušiť akékoľvek takéto objednávky bez ohľadu na to, či bola objednávka potvrdená alebo nie a na váš účet pacienta bola účtovaná platba. Ak už bola platba za nákup naúčtovaná na váš účet pacienta a vaša objednávka je zrušená, okamžite vám na účet pacienta pripíšeme kredit vo výške sumy poplatku.

Online platby

 1. Keď si zakúpite Služby a Produkty cez Stránku, celková cena, ktorú zaplatíte, bude zahŕňať:
  1. cenu splatnú za lekársku službu;
  2. cenu splatnú za farmaceutickú Službu a dodávku a prepravu/doručenie Produktu;
  3. cenu splatnú za používanie a prístup na Stránku a jej funkcie prostredníctvom vášho Pacientskeho účtu v súvislosti s týmito lekárskymi a farmaceutickými službami a produktmi; a
  4. všetky príslušné dane.
 2. Akceptujeme akýkoľvek spôsob platby alebo systém, ktorý je povolený v rámci Európskej únie, vrátane inkasa (upozorňujeme, že pri prvej platbe môže dôjsť k miernemu oneskoreniu, ak si vyberiete tento spôsob platby), debetných a kreditných kariet a tretích - stranícke platformy. Ak sa na transakciu používa účet kreditnej karty, môžeme získať predbežné schválenie sumy až do výšky platby. Ak sa zaregistrujete na automatické uskutočňovanie opakovaných platieb, všetky poplatky a poplatky budú účtované na účet pacienta, ktorý určíte počas procesu registrácie na stránke. Ak chcete určiť iný spôsob platby alebo ak dôjde k zmene ovplyvňujúcej váš spôsob platby alebo systém (napr. ak chcete zmeniť svoju kreditnú alebo debetnú kartu), musíte
  zmeniť svoje údaje online. Môže to dočasne oddialiť vašu schopnosť uskutočňovať online platby, kým budeme overovať vaše nové platobné informácie.
 3. Vyhlasujete a zaručujete, že ak uskutočňujete online platby:
  1. všetky informácie o platobnom účte, ktoré poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné;
  2. poplatky, ktoré vám vzniknú, bude hradiť príslušná inštitúcia;
  3. zaplatíte poplatky, ktoré vám vzniknú, v zaúčtovaných sumách vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek príslušných daní; a
  4. ste osobou, na meno ktorej bol spôsob platby vydaný a ste oprávnený uskutočniť nákup alebo inú transakciu
   príslušným spôsobom platby.
 4. Budete mať možnosť pridať do svojho účtu pacienta niekoľko spôsobov platby ako možnosti platby, pričom jeden z nich bude vašou predvolenou možnosťou. Ak platba z vašej predvolenej možnosti nie je autorizovaná alebo zlyhá, automaticky sa pokúsime prevziať platbu z jednej z iných platobných metód, ktoré ste zaregistrovali na svojom účte pacienta.

Súhlas s opakovanými poplatkami

 1. Súhlasíte a autorizujete spôsob platby, aby sa automaticky účtoval za Služby a Produkty podľa cien zverejnených na Stránke, ktoré sa môžu kedykoľvek zmeniť. Ak z akéhokoľvek dôvodu nedokážeme zabezpečiť prostriedky z vášho spôsobu platby, okrem iného vrátane nedostatku prostriedkov na platobnom účte alebo nedostatočných alebo nepresných informácií, ktoré ste poskytli pri odosielaní elektronickej platby, môžeme podniknúť ďalšie kroky na vymáhanie, vrátane uplatňovania poplatkov v rozsahu povolenom zákonom.
 2. Máte právo odvolať toto oprávnenie prihlásením sa do svojho účtu pacienta a pozastavením predplatného pred ďalším plánovaným obnovením.

Samoplatenie pacienta

 1. Služby a produkty si naši pacienti 100% platia sami. Súhlasom s týmito Podmienkami beriete na vedomie, že bez ohľadu na to, či máte zdravotné poistenie, či už verejné alebo súkromné, vaša poistná zmluva nemusí pokrývať náklady na Služby a Produkty.
 2. Je vašou zodpovednosťou poznať svoje výhody a ako sa budú vzťahovať na vaše výplaty dávok, a nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, aby sme porozumeli, poznali alebo boli viazaní podmienkami takéhoto poistenia.
 3. Prijatím týchto Podmienok sa rozhodujete o kúpe Služieb a Produktov, ktoré môžu alebo nemusia byť kryté vašou poistnou zmluvou, ak ste tieto služby získali od iného poskytovateľa. Vybrali ste si Služby a produkty na nákup na základe samoplatenia. Inými slovami, nariadili ste nám a Poskytovateľom, aby sme s vaším nákupom týchto Služieb a Produktov zaobchádzali, ako keby ste boli nepoisteným pacientom, a súhlasíte s tým, že budete 100 % zodpovedný za plnú úhradu uvedenej ceny Produktov a Služieb. Beriete na vedomie, že neexistuje žiadna záruka, že vaša poisťovňa uskutoční akúkoľvek platbu nákladov na produkty alebo služby, ktoré ste si zakúpili prostredníctvom stránky, a mali by ste v tomto smere vykonať všetky overenia pred zadaním objednávky alebo vykonaním nákup alebo predplatné.
 4. Vopred vám poskytneme poplatky za Produkty a Služby, o ktoré ste požiadali. Prijatím týchto Podmienok súhlasíte s tým, že ako samoplatca zaplatíte tieto poplatky v plnej výške, pričom sa rozhodnete nevyužiť poistné plnenie. Môžete mať na výber z rôznych Služieb spolu s ich cenami. Vybrali ste si Služby a ste ochotní prijať plnú finančnú zodpovednosť za takúto platbu.

Právo na odstúpenie od zmluvy / zrušenie

 1. produkty Je pravdepodobné, žesa rýchlo zhoršia alebo sa im skončí platnosť; nie je možné ich vrátiť, vymeniť ani vrátiť peniaze. Máte však právo na primeranú kontrolu svojich produktov, ako by ste to urobili v obchode, ale nemôžete vrátiť položky, ktoré ste použili, pokiaľ ich nevraciate preto, že sú poškodené alebo chybné.
 2. V prípade Produktov, ktoré nie sú liekmi, a v súlade s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2011/83 z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov máte právo zrušiť akúkoľvek transakciu uskutočnenú online do štrnástich (14) dní od príslušnej transakcie. Všetky takéto Produkty musíte vrátiť do štrnástich (14) dní od prijatia, pričom treba poznamenať, že akékoľvek vrátenie do štrnástich (14) dní od príslušnej transakcie sa bude považovať za spĺňajúce túto požiadavku. V žiadnom prípade nemôžete vrátiť žiadny produkt, ktorý bol otvorený, a nebudú vám vrátené peniaze, ak my alebo ktorýkoľvek Poskytovateľ dostane akýkoľvek vrátený produkt, ktorý bol otvorený. To isté platí pre všetky Služby, ktoré boli poskytnuté pred alebo súčasne s vaším zrušením.

Zasielanie produktov

 1. Všetky produkty, ktoré sú inzerované na Stránke, vám odošle priamo Poskytovateľ lekárne.
SPÔSOBILOSŤ, PRÍSTUP NA STRÁNKU, BEZPEČNOSŤ A OBMEDZENIA

Súhlasíte s tým, že si úplne, presne a pravdivo vytvoríte svoj účet pacienta, vrátane, ale nie výlučne, vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a hesla, ktoré sa stanú vaším účtom pacienta ID a poverenia. ID účtu pacienta alebo poverenia sú pre vás osobné a vy nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti vášho ID účtu pacienta alebo poverení a za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú pod takýmto ID alebo povereniami pacienta. Súhlasíte s tým, že zakážete komukoľvek inému používať vaše ID účtu pacienta alebo poverenia a súhlasíte s tým, že nás okamžite upozorníte na akékoľvek skutočné alebo podozrivé neoprávnené použitie vášho ID účtu pacienta alebo poverení alebo na iné bezpečnostné problémy, o ktorých sa dozviete.

Je zakázané porušovať alebo pokúšať sa narušiť bezpečnosť Stránky, vrátane, bez obmedzenia,:

 1. prístupu k údajom, ktoré nie sú určené pre tohto používateľa, alebo prihlásenia sa na server alebo účet, ku ktorému používateľ nemá oprávnenie pristupovať;
 2. pokus o skúmanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete alebo prelomenie bezpečnostných alebo autentifikačných opatrení bez riadneho oprávnenia; alebo
 3. pristupovať alebo používať Stránku alebo akúkoľvek jej časť bez povolenia, v rozpore s týmito Podmienkami alebo platným zákonom.

Nesmiete používať žiadne škrabky, prehľadávače, pavúky, roboty ani iné automatizované prostriedky akéhokoľvek druhu na prístup alebo kopírovanie údajov na stránke, vytváranie priamych odkazov na akúkoľvek funkciu alebo obsah na stránke, obchádzanie našich hlavičiek vylúčenia robotov alebo iné opatrenia, ktoré môžeme použiť na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na stránku.

Porušenie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť. Môžeme vyšetrovať udalosti, ktoré môžu zahŕňať takéto porušenia, a môžeme zahŕňať a spolupracovaťs orgánmi činnými v trestnom konaní pri stíhaní používateľov, ktorí sú zapojení do takýchto porušení. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na zasahovanie alebo pokus o zasahovanie do riadneho fungovania stránky alebo akejkoľvek činnosti vykonávanej na stránke.

Ak si vyberiete alebo vám bude poskytnutý identifikačný kód používateľa, heslo alebo akýkoľvek iný údaj v rámci našich bezpečnostných postupov, musíte s týmito informáciami zaobchádzať ako s dôvernými. Nesmiete to prezradiť žiadnej tretej strane.

Máme právo kedykoľvek zakázať akýkoľvek užívateľský identifikačný kód alebo heslo, či už ste si vybrali alebo pridelili nami, a odvolať váš prístup na stránku a váš pacientsky účet, ak podľa nášho odôvodneného názoru nedodržíte ktorúkoľvek z týchto podmienok. Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný okrem vás pozná váš používateľský identifikačný kód alebo heslo, musíte nás o tom bezodkladne informovať na stránke Kontaktujte nás.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Keď používate Stránku alebo Služby alebo nám posielate e-maily, správy a inú komunikáciu z vášho počítača alebo mobilného zariadenia, komunikujete s nami elektronicky.

Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás.

Súhlasíte s tým, že:

 1. všetky zmluvy a súhlasy môžu byť podpísané elektronicky; a
 2. všetky oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, spĺňajú akúkoľvek zákonnú požiadavku, aby takéto oznámenia a iná komunikácia bola v písomnej forme.

My a poskytovatelia vás môže kontaktovať telefonicky, poštou alebo e-mailom na účely overenia informácií o účte. My a poskytovatelia môžu vyžiadať ďalšie informácie od vás a vy súhlasíte poskytnúť také ďalšie informácie s cieľom zabezpečiť, že ste podvodne vytváraní účtu. Ak tieto informácie neposkytnete požadovaným spôsobom do štrnástich (14) dní od vyžiadania, vyhradzujeme si právo pozastaviť, prerušiť alebo zamietnuť váš prístup na stránku a služby a ich používanie, kým nám tieto informácie neposkytnete. ako bolo požadované.

SÚHLAS S PRIJÍMANÍM HOVOROV, TEXTOVÝCH SPRÁV A NAHRÁVANIA VIDEOZÁZNAMOV

Poskytnutím svojho mobilného čísla súhlasíte s tým, aby ste boli kontaktovaní Prevádzkovateľom alebo v jeho mene na mobilnom čísle, ktoré ste uviedli, vrátane hovorov a textových správ, za účelom prijímania určitých informácií a komunikácia týkajúca sa produktov alebo služieb (napr. sledovanie pokroku, pripomienky atď.) alebo stránka. Vaše odhlásenie môžeme potvrdiť textovou správou. Ak sa prihlásite na odber viacerých typov textových správ od nás, môžeme vás odhlásiť zo služby, ktorá vám naposledy poslala správu, alebo odpovedať na vašu správu STOP tak, že vám pošleme textovú správu so žiadosťou o identifikáciu tých Služieb, ktoré chcete zastaviť. Upozorňujeme, že po odvolaní vášho súhlasu niektoré funkcie Stránky a určité Služby už pre vás nemusia byť dostupné. Majte na pamäti, že ak od nás prestanete dostávať textové správy, možno nebudete dostávať dôležité a užitočné informácie a pripomienky týkajúce sa vašich Služieb.

VLASTNÍCTVO STRÁNKY A SÚVISIACICH MATERIÁLOV, DODATOČNÉ OBMEDZENIA

Všetky stránky v rámci Stránky a akýkoľvek materiál, ktorý je sprístupnený na stiahnutie, sú vlastníctvom Prevádzkovateľa, prípadne jeho poskytovateľov licencií alebo dodávateľov. Stránka je chránená platnými národnými a medzinárodnými zákonmi o autorských právach a ochranných známkach.

súlade s týmito Podmienkami a zaplatením všetkých príslušných poplatkov vám udeľujeme odvolateľnú, neprenosnú (okrem nižšie uvedených), osobnú, nevýhradnú licenciu na používanie verzie s objektovým kódom Stránky.

Všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, si vyhradzujeme a ponechávame si my alebo naši poskytovatelia licencií, dodávatelia, vydavatelia, držitelia práv alebo iní poskytovatelia obsahu.

Bez nášho výslovného písomného súhlasu nie je možné reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať, navštevovať ani inak využívať stránky a služby, ani žiadnu časť stránok a služieb.nesmiete zarámovať ani použiť techniky rámovania na vloženie akejkoľvekochrannej známky, loga alebo iných chránených informácií (vrátane obrázkov, textu, rozloženia stránky alebo formy) našej Bez nášho výslovného písomného súhlasu.nesmiete používať žiadne metaznačky ani akýkoľvek iný „skrytý text“ využívajúci naše Bez nášho výslovného písomného súhlasumeno alebo ochranné známky.

Nesmiete zneužiť stránku ani služby. Stránku a služby môžete používať iba v súlade so zákonom. Obsah stránky vrátane, bez obmedzenia, súborov, dokumentov, textu, fotografií, obrázkov, zvuku a videa a akýchkoľvek materiálov, ktoré sú prístupné alebo sprístupnené na použitie alebo stiahnutie prostredníctvom stránky, sa nesmie kopírovať, distribuovať, upravovať reprodukované, publikované alebo používané, vcelku alebo čiastočne, s výnimkou účelov, ktorépísomne ​​schválili alebo schválili sme nami. Nesmiete zarámovať ani použiť techniky rámovania na vloženie alebo vytvorenie hlbokého odkazu na akékoľvek meno, ochranné známky, servisné značky, logo, obsah alebo iné vlastnícke informácie (vrátane, bez obmedzenia, obrázkov, textu, rozloženia stránky alebo formy) Prevádzkovateľ bez nášho výslovného písomného súhlasu.

PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ, FUNKČNOSŤ

Aj keď sa snažíme zabezpečiť integritu a presnosť popisov stránok a služieb, neposkytujeme žiadne vyhlásenia, záruky ani garancie akéhokoľvek druhu, pokiaľ ide o správnosť alebo presnosť stránok, popisov služieb a iného obsahu na stránka. Je možné, že stránka môže obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo iné chyby a že tretie strany môžu na stránke vykonávať neoprávnené pridávanie, mazanie a zmeny. V prípade, že sa vyskytne nepresnosť, informujteo tom nás,sme abyju mohli opraviť.

Informácie obsiahnuté na Stránke sa môžu zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia.

Okrem toho nenesieme žiadnu zodpovednosť ani neručíme za informácie alebo obsah zverejnený na stránke od akejkoľveknie jeprevádzkovateľom tretej strany, ktorápridruženou.

Vyhradzujeme si úplné a výhradné uváženie, pokiaľ ide o prevádzku Stránky a Služieb. Okrem iného môžeme stiahnuť, pozastaviť alebo prerušiť akúkoľvek funkciu alebo funkciu stránky alebo služieb.

Nie sme zodpovední za chyby prenosu, poškodenie alebo kompromitáciu informácií prenášaných prostredníctvom miestnych alebo výmenných telekomunikačných operátorov.

Nie sme zodpovední za uchovávanie informácií vyplývajúcich z používania stránky alebo v súvislosti so službami. Vyhradzujeme si právo zachovať, vymazať alebo zničiť všetku komunikáciu alebo informácie uverejnené alebo nahrané na stránku alebo služby v súlade s našimi internými zásadami uchovávania alebo likvidácie záznamov.

Obrázky Produktov na Stránke slúžia len na ilustračné účely.

Produkty sa môžu líšiť od obrázkov na Stránke a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek dôveru, ktorú môžete klásť na presnosť obrázkov použitých na Stránke.

Balenie Produktov sa môže z času na čas líšiť od toho, ktorý je zobrazený na obrázkoch na Stránke.

Všetky Produkty zobrazené na Stránke zostávajú vždy v závislosti od dostupnosti u príslušného Poskytovateľa. Ak produkt, ktorý ste si objednali, nie je dostupný, budeme vás o tom čo najskôr informovať a obratom vám vrátime platbu.

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Odkazy na webové stránky tretích strán na stránke sú poskytované len pre vaše pohodlie. Ak použijete tieto odkazy, opustíte Stránku. Tieto webové stránky tretích strán sme nekontrolovali a nekontrolujeme a nezodpovedáme za tieto webové stránky, ich obsah alebo dostupnosť. Preto nepodporujeme ani neposkytujeme žiadne vyhlásenia o nich, ani o akomkoľvek materiáli, ktorý sa tam nachádza, ani o žiadnych výsledkoch, ktoré je možné získať ich používaním. Ak sa rozhodnete vstúpiť na ktorúkoľvek z webových stránok tretích strán, ktoré sú prepojené s touto stránkou, robíte tak výlučne na vlastné riziko.

Môžete odkazovať na domovskú stránku lokality za predpokladu, že tak urobíte spôsobom, ktorý je spravodlivý a legálny a nepoškodí našu povesť ani ju nezneužije.

Nesmiete vytvoriť prepojenie takým spôsobom, ktorý by naznačoval akúkoľvek formu asociácie, schválenia alebo podpory z našej strany, ak žiadna neexistuje.

Nesmiete vytvoriť odkaz na stránku na žiadnej webovej stránke, ktorá nie je vo vašom vlastníctve.

Stránka nesmie byť zarámovaná na žiadnej inej webovej stránke, ani nesmiete vytvoriť odkaz na inú časť stránky ako na domovskú stránku.

Vyhradzujeme si právo zrušiť povolenie na prepojenie bez upozornenia.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA

Ak odošlete, nahráte, zverejníte alebo prenesiete akékoľvek zdravotné informácie, anamnézu, stavy, problémy, symptómy, osobné informácie, formuláre súhlasu, dohody, žiadosti, komentáre, nápady, návrhy, informácie, súbory, videá, obrázky alebo iné materiály pre nás alebo Stránku (ďalej len „Informácie používateľa“), súhlasíte s tým, že neposkytnete žiadne informácie o používateľovi, ktoré:

 1. sú nepravdivé, nepresné, hanlivé, hanlivé, urážlivé, nezákonné, obscénne, výhražné, obťažujúce, podvodné, pornografické, škodlivé alebo ktoré by mohli podporovať kriminálne alebo neetické správanie;
 2. porušuje alebo porušuje súkromie, autorské práva, ochrannú známku, obchodné oblečenie, obchodné tajomstvá alebo práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby alebo subjektu; alebo
 3. obsahuje alebo prenáša vírus alebo akúkoľvek inú škodlivú zložku.

Súhlasíte s tým, že nebudete kontaktovať iných používateľov Stránky prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov, telefónnych hovorov, pošty alebo iných spôsobov komunikácie.

Prehlasujete a ručíte nám a Prevádzkovateľ, ktoré majú právny nárok a oprávnenie poskytovať všetky informácie o užívateľovi pre nás a poskytovateľmi pre použitie, ako je uvedené v tomto texte a požadované nami a príslušným poskytovateľom.

Súhlasíte s tým, že informácie, ktoré poskytnete v súvislosti so Službami a Stránkami, sa budú riadiť našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

Súhlasíte s tým, že nebudete:

 1. pristupovať na stránku alebo používať služby akýmkoľvek nezákonným spôsobom alebo na akýkoľvek nezákonný účel;
 2. poslať alebo preniesť: (i) správu pod falošným menom; alebo (ii) akékoľvek údaje, materiály, obsah alebo informácie (vrátane, bez obmedzenia, rád a odporúčaní) (spoločne „Informácie“), ktoré sú: (i) urážlivé, hanlivé, obscénne, podvodné, nepravdivé alebo v rozpore s vlastníctvo alebo práva duševného vlastníctva akejkoľvek inej osoby; alebo (ii) obsahuje alebo propaguje akýkoľvek vírus, červ, trójsky kôň, časovanú bombu, malvér alebo iný počítačový program alebo kód, ktorý je navrhnutý alebo určený na poškodenie, zničenie, zachytenie, stiahnutie, zasahovanie, manipuláciu alebo iné prerušenie alebo vyvlastnenie Stránka alebo Služby, osobné informácie, softvér, vybavenie, servery alebo informácie alebo uľahčujú alebo propagujú hacking alebo podobné správanie;
 3. predstierať alebo skresľovať svoju identitu alebo nepravdivo uvádzať alebo skresľovať svoju príslušnosť k fyzickej alebo právnickej osobe;
 4. manipulovať, hackovať, spoofovať, kopírovať, upravovať alebo inak poškodzovať správu, bezpečnosť alebo správnu funkciu Stránky alebo Služieb;
 5. používať na Stránke roboty alebo skripty;
 6. pokúšať sa spätne analyzovať, spätne zostavovať, spätne kompilovať, dekompilovať, rozoberať, prekladať alebo inak meniť, podvádzať alebo vytvárať falošné výsledky z akéhokoľvek spustiteľného kódu, informácií na Stránke alebo prijatých touto Stránkou;
 7. mať spustený antivírusový alebo antispywarový softvér, ktorý je nastavený tak, aby prepísal nastavenia súborov cookie internetového prehliadača;
 8. nesprávne identifikovať odosielateľa akejkoľvek správy zasielanej Prevádzkovateľovi;
 9. meniť priradenie alebo pôvod elektronickej pošty, správ alebo príspevkov;
 10. zbierať alebo zhromažďovať osobné zdravotné informácie o akomkoľvek inom jednotlivcovi, ktorý používa Stránku alebo Služby; a/alebo
 11. porušovať alebo napomáhať porušovaniu akéhokoľvek autorského práva, patentu, ochrannej známky, obchodného tajomstva alebo iných vlastníckych práv, práv na publicitu alebo súkromie ktorejkoľvek strany vrátane, ale nie výlučne, takýchto práv tretích strán.

Varovanie: Ak kedykoľvek pri používaní Stránky poskytnete nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, potom môže byť na základe takýchto informácií vystavený predpis alebo môže byť poskytnutý Produkt alebo Služba, čo môže mať vážne a potenciálne život ohrozujúce následky. Používaním stránky a súhlasom s týmito podmienkami súhlasíte s tým, že nebudete kedykoľvek poskytovať nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce informácie. Bolo by to porušenie týchto podmienok.

Súhlasíte s tým, že budete obhajovať, odškodniť a chrániť Prevádzkovateľa a Poskytovateľov pred a proti všetkým nárokom tretích strán, škodám a výdavkom (vrátane, ale nie výlučne, primeraných poplatkov za právne zastupovanie) vočialebo ktoré námnám vznikli v dôsledku akéhokoľvek Používateľa. informácie, ktoré nahráte alebo vysielacie prostredníctvom týchto stránok alebo akékoľvek porušenie tohto ustanovenia 14.

porúčania copyrightu

Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných osôb a očakávajú, že užívatelia služieb na webe, aby urobili to isté.

Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za materiály chránené autorskými právami uverejnené na stránke. Ak sa domnievate, že vaše dielo bolo skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, postupujte podľa nižšie uvedených postupov.

Na oznámenia o údajnom porušení, ktorébudú nahlásené, budeme okamžite reagovať nám.

Oznámenia o údajnom porušení obsahu sprístupneného na stránke

 1. Ak ste vlastníkom autorských práv, oprávneným konať v mene jedného z nich alebo oprávneným konať na základe akéhokoľvek výhradného práva v rámci autorských práv, nahláste akékoľvek údajné porušenie autorských práv, ku ktorému došlo dňa alebo prostredníctvom Stránky zaslaním oznámenia („Oznámenie o autorských právach“), ktoré spĺňa nasledujúce požiadavky:
  1. identifikujte diela chránené autorskými právami, o ktorých tvrdíte, že boli porušené;
  2. identifikovať materiál alebo odkaz, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva (alebo je predmetom činnosti porušujúcej autorské práva) a ku ktorému má byť zakázaný prístup, vrátane minimálne adresy URL odkazu zobrazeného na stránke, kde je takýto možno nájsť materiál;
  3. poskytnúť svoju poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je k dispozícii;
  4. zahrnúť do textu oznámenia o autorských právach obe nasledujúce vyhlásenia:
   „Týmto vyhlasujem, že som v dobrej viere presvedčený, že sporné použitie materiálu chráneného autorskými právami nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom..“
   “Týmto vyhlasujem, že informácie v tomto Vyhlásení o autorských právach sú presné a že som vlastníkom alebo oprávneným konať v mene vlastníka autorských práv alebo výhradných práv podľa autorských práv, ktoré sú údajne porušené“;
  5. poskytnúť svoje celé meno a elektronický alebo fyzický podpis; a
  6. doručte nám toto Vyhlásenie o autorských právach so všetkými vyplnenými položkami na adresu: Kontaktujte nás
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

S výnimkou vášho elektronického zdravotného záznamu si ponechávame všetky práva, tituly a záujmy týkajúce sa stránky, Služby a akékoľvek informácie, dokumentácia, softvér alebo iné materiály na Stránke a akýkoľvek patent, autorské právo, obchodné tajomstvo, ochranná známka, servisná známka alebo iné duševné vlastníctvo alebo vlastnícke právo na čokoľvek z vyššie uvedeného, ​​s výnimkou informácií o Stránka, na ktorú máme licenciu (v takom prípade si poskytovateľ licencie ponecháva všetky práva, nároky a podiely).

Informácie, ktoré sú dostupné prostredníctvom Stránky a Služieb, sú majetkom Prevádzkovateľa. Súhlasíte s tým, že nebudete ukladať, kopírovať, upravovať, reprodukovať, opakovane prenášať, distribuovať, rozširovať, prenajímať, prenajímať, požičiavať, predávať, zverejňovať, vysielať, zobrazovať alebo šíriť takéto informácie nikomu.

Používanie, reprodukcia, kopírovanie alebo redistribúcia našich ochranných známok, servisných značiek a/alebo log sú bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia prísne zakázané. Bezprostredne predchádzajúca veta sa vzťahuje aj na akékoľvek ochranné známky, servisné značky a logá tretích strán, ktoré sú umiestnené na stránke.

Nič z toho, čo je na Stránke, by sa nemalo vykladať ako udelenie, implicitne, prekážka, zrieknutie sa alebo inak, akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré je
zobrazené na Stránke, bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa. , alebo vlastník tretej strany takejto ochrannej známky, servisnej známky alebo loga. Stránka môže obsahovať ďalšie oznámenia o vlastníctve a informácie o autorských právach, ktorých podmienky súhlasíte s dodržiavaním.

Môžeme vymazať akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré podľa vlastného uváženia považujeme za podvodné, urážlivé, hanlivé, obscénne alebo porušujúce akékoľvek autorské právo, ochrannú známku alebo iné duševné vlastníctvo alebo vlastnícke právo akejkoľvek inej osoby alebo subjektu.

ODMIETNUTIE ZÁRUK

Nezaručujeme, že prístup na stránku alebo jej používanie bude neprerušované alebo bezchybné, ani že chyby na stránke budú opravené.

Stránka vrátane akéhokoľvek obsahu alebo informácií na nej obsiahnutých alebo akýchkoľvek služieb súvisiacich so stránkou sa poskytuje „tak, ako je“, bez vyjadrenia alebo záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovného alebo implicitného.

Preberáte plnú zodpovednosť a riziko za používanie stránky, služieb súvisiacich so stránkou a prepojených webových stránok. Zodpovedáte za implementáciu postupov, ktoré sú dostatočné na uspokojenie vašich potrieb v oblasti zálohovania a zabezpečenia údajov.

Záruky týkajúce sa produktov alebo služieb ponúkaných, predávaných a distribuovaných prostredníctvom stránky podliehajú samostatným záručným podmienkam, ak existujú, ktoré poskytujeme my alebo tretie strany (vrátane príslušných poskytovateľov) s príslušnými produktmi alebo službami alebo v súvislosti s nimi.

Nezaručujeme, že prostredníctvom používania Služieb budú pre vás napísané akékoľvek predpisy. Beriete na vedomie a chápete, že použitie alebo zneužitie Produktov získaných prostredníctvom Stránky môže mať nežiaduce alebo neočakávané následky.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA STRÁNKY
DÔLEŽITÉ – VAŠU POZORNOSŤ UPOZORŇUJETE PREDOVŠETKÝM NA TÚTO ČLÁNKU A LIMITY NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI V ŇOM.

S výnimkou ustanovení zákona a bez obmedzenia:

 1. neprijímame žiadnu zodpovednosť za následky vyplývajúce z aplikácie, používania alebo nesprávneho používania akýchkoľvek produktov alebo služieb obsiahnutých na stránke alebo sprístupnených prostredníctvom tejto stránky, vrátane akéhokoľvek zranenia alebo poškodenie akejkoľvek osoby alebo majetku v dôsledku nedbanlivosti alebo inak, vrátane vášho nedodržania akýchkoľvek varovných štítkov pripevnených k Produktom; a
 2. nenesieme zodpovednosť za konanie alebo opomenutie Poskytovateľov.

Nevylučujeme ani neobmedzujeme žiadnym spôsobom našu zodpovednosť voči vám, ak by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné skreslenie informácií.

Nebudeme zodpovední, či už v rámci zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak, za:

 1. stratu alebo škodu spôsobenú tým, že poskytnete nepresné alebo neúplné informácie;
 2. strata vašej emocionálnej pohody vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek spôsobených rozpakov;
 3. strata príjmu alebo očakávaného zisku;
 4. strata príležitosti;
 5. strata dobrého mena alebo poškodenie dobrého mena;
 6. straty utrpené tretími stranami; alebo
 7. akýchkoľvek nepriamych, následných, špeciálnych alebo exemplárnych škôd vyplývajúcich z používania Stránky alebo Služby alebo Produktu bez ohľadu na formu konania.

Nezodpovedáme za žiadnu stratu alebo škodu (v zmluve, z nedbanlivosti alebo inak), ak:

 1. nedôjde k porušeniu zákonnej povinnosti starostlivosti, ktorú máme voči vám;
 2. strata alebo poškodenie nie je rozumne predvídateľný výsledok takéhoto porušenia; alebo
 3. akákoľvek strata alebo škoda alebo zvýšené riziko straty alebo škody vyplývajú z vášho porušenia týchto Podmienok.

V súlade s odsekom 18.2 sa naša celková zodpovednosť voči vám, či už v súvislosti so zmluvou, priestupkom (vrátane nedbanlivosti), porušením zákonnej povinnosti alebo inak, vyplývajúca z poskytovania produktov alebo služieb alebo v súvislosti s nimi, obmedzuje na sumu zaplatenú vás v súvislosti s takýmto Produktom alebo Službou.

Prijmeme všetky vhodné technické a organizačné opatrenia proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu vašich osobných údajov a proti náhodnej strate alebo zničeniu alebo poškodeniu osobných údajov, avšak v súlade s tým a našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona ako prevádzkovateľ údajov nebudeme niesť zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov alebo neoprávnený prístup iných osôb, či už v dôsledku neoprávneného prístupu, nesprávneho adresovania, technického zlyhania, technického zásahu, nedbanlivosti alebo inak.

Odmietame všetky záruky, výslovné alebo implicitné (v rozsahu povolenom zákonom), vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk uspokojivej kvality a vhodnosti na konkrétny účel. Nezaručujeme, že stránka alebo akékoľvek oznámenia, ktoré vám pošleme, budú bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov.

Neprijímame žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za konanie alebo opomenutie akejkoľvek tretej strany, vrátane, ale nie výlučne, Poskytovateľov.

Produkty a služby sú ponúkané prostredníctvom Stránky len na vaše osobné, domáce a súkromné ​​použitie. Súhlasíte s tým, že nebudete dodávať Produkty žiadnej inej osobe ani používať Produkty alebo Služby na akékoľvek komerčné, obchodné účely alebo účely opätovného predaja a my voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania, alebo stratu obchodnej príležitosti, ak takéto Produkty alebo Služby používate inak ako v súlade s týmito Podmienkami.

Nie sme zodpovední za stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku toho, že neinformujete svojho bežného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka o akýchkoľvek produktoch alebo službách, ktoré si objednáte zo stránky.

ŽIADNE PRÁVA TRETÍCH STRÁN

Pokiaľ nie je v Podmienkach výslovne uvedené inak, nič v tomto dokumente nemá za cieľ udeľovať akékoľvek práva alebo opravné prostriedky iným osobám než vám, nám a našim pridruženým spoločnostiam. Nič v Podmienkach nie je určené na oslobodenie alebo zbavenie povinnosti alebo zodpovednosti akýchkoľvek tretích osôb voči vám, nám alebo poskytovateľom.

POSTUP

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť alebo delegovať Podmienky ani žiadnu ich časť. Môžeme voľne previesť, postúpiť alebo delegovať všetky alebo akúkoľvek časť podmienok a akékoľvek práva alebo povinnosti podľa nich. Podmienky budú záväzné a platné v prospech dedičov, nástupcov a povolených postupníkov strán.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky sa budú vykladať a vykladať podľa zákonov Anglicka a Walesu.

Ako spotrebiteľ máte práva spotrebiteľa, ktoré vás chránia podľa platných kogentných ustanovení zákona v členskom štáte vášho bydliska.

RIEŠENIE SPOROV

Súdy Anglicka a Walesu budú mať nevýhradnú jurisdikciu týkajúcu sa všetkých sporov alebo nárokov vyplývajúcich alebo súvisiacich akýmkoľvek spôsobom s týmito Podmienkami alebo vaším používaním stránky, vrátane, bez obmedzenia, Služieb, medzi vami a nami.

Pokiaľ ide o vaše práva ako spotrebiteľa, príslušnými súdmi budú buď súdy Anglicka a Walesu, alebo súdy členského štátu, v ktorom máte bydlisko.

Akpokúsime sa pracovať v dobrej viere na vyriešení akéhokoľvek problému, ktorý máte so stránkou, vrátane, bez obmedzenia, produktov a služieb objednaných alebo zakúpených prostredníctvom stránky nás kontaktujete,.

Uvedomujeme si však, že môžu nastať ojedinelé prípady, kedy nemusíme byť schopní vyriešiť problém k vašej spokojnosti. My a vy sa pokúsime dosiahnuť dohodu o vyriešení reklamácie do tridsiatich (30) dní od prijatia oznámenia.

Upozorňujeme, že webová stránka Európskej komisie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) vám môže pomôcť nájsť riešenie vášho spotrebiteľského problému prostredníctvom vhodných možností.

VYŠŠIA MOCvyššej moci

Nebudeme mať za to, že porušujeme tieto Podmienky alebo nenesieme zodpovednosť za akékoľvek porušenie týchto Podmienok alebo našich Zásad ochrany osobných údajov v dôsledku akejkoľvek udalosti alebo udalosti, ktorá je mimo našej primeranej kontroly, vrátane, bez obmedzenia, aktov, terorizmu, vojny , invázia, poruchy akýchkoľvek verejných sietí, výpadky elektrickej energie, zemetrasenia alebo záplavy, občianske nepokoje, štrajky, požiar alebo iná katastrofa.

UKONČENIE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť vám poskytnúť prístup k celej stránke alebo jej časti alebo ukončiť váš prístup k celej stránke alebo jej časti, ak nám vaše správanie dáva na to platný dôvod. Toto bude to najmä v prípade, ak porušíte platné zákony alebo zmluvné ustanovenia.

Bez ohľadu na akékoľvek takéto obmedzenie alebo ukončenie budete mať naďalej prístup k Produkty a služby, ktoré ste si dovtedy zakúpili.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás a ktorúkoľvek z našich pridružených spoločností budete brániť, odškodniť a chrániť pred akýmikoľvek právami, požiadavkami, stratami, záväzkami, škodami, nárokmi, dôvodmi konania, žalobami a žalobami (bez ohľadu na to, či zo zákona alebo vlastného imania), poplatky, náklady a poplatky za právne zastupovanie akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či priamo alebo nepriamo vyplývajú z alebo v súvislosti s:

 1. vaším používaním alebo zneužívaním stránky, produktov, služieb alebo akýchkoľvek informácií zverejnených na stránke;
 2. vaše porušenie Podmienok alebo Zásad ochrany osobných údajov;
 3. obsah alebo predmet akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete nám alebo akémukoľvek Poskytovateľovi alebo zástupcovi služieb zákazníkom; alebo
 4. akéhokoľvek nedbanlivého alebo protiprávneho konania alebo opomenutia z vašej strany pri používaní alebo zneužívaní stránky, produktov, služieb alebo akýchkoľvek informácií na stránke, vrátane, bez obmedzenia, porušenia práv duševného vlastníctva tretích strán, práv na ochranu súkromia alebo nedbanlivosti alebo protiprávne konanie.
REVÍZIE PODMIENOK

Podľa vlastného uváženia si vyhradzujeme právo tieto Podmienky kedykoľvek upraviť s účinnosťou od ich zverejnenia na Stránke. Preto by ste mali pravidelne navštevovať túto stránku, aby ste si prečítali aktuálne Podmienky, takže ste si vedomí všetkých takýchto revízií, ktorými ste viazaní. Preto súhlasíte s tým, že si podmienky prečítate pri každom prístupe na stránku, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien týchto podmienok. Dátum poslednej revízie týchto podmienok je uvedený v hornej časti týchto podmienok.

Akékoľvek používanie Stránky po takýchto zmenách sa bude považovať za váš súhlas s nimi.

Ak nesúhlasíte s aktuálnymi Podmienkami, musíte svoj Pacientsky účet vymazať.

PRÁVO NA ZABUDNUTIE

Po odstránení vášho účtu pacienta vymažeme všetky informácie, ktoré o vás uchovávame.

Poskytovatelia sú však zo zákona povinní uchovávať kópiu vašej zdravotnej dokumentácie po určitú dobu, ktorá sa môže v jednotlivých členských štátoch líšiť, a teda aj Prevádzkovateľ.

VŠEOBECNÉ

V prípade, že súd alebo iný tribunál kompetentnej jurisdikcie považuje niektorú z Podmienok za nevymožiteľnú, takéto ustanovenia budú obmedzené alebo odstránené na minimálny potrebný rozsah, aby inak zostali tieto Podmienky v plnej platnosti a účinok.

Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy.

Niektoré ustanovenia týchto podmienok môžu byť nahradené výslovne určenými právnymi upozorneniami alebo podmienkami umiestnenými na konkrétnych stránkach v rámci lokality.

Informácie o autorských právach/ochranných známkach. Copyright © HR Healthcare Limited. Všetky práva vyhradené. Všetky obchodné značky, logá a servisné značky (ďalej len „Značky“), ktoré sú zobrazené na Stránke, sú naším vlastníctvom alebo majetkom iných tretích strán. Nie je dovolené používať Značky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu alebo súhlasu takejto tretej strany, ktorá môže Značky vlastniť.

Len na účely článku 14 ods. 2 písm. c) a článku 28 smernice Rady 2006/112/ES (o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty) a ekvivalentných vnútroštátnych právnych predpisov a na základe akýchkoľvek iných právnych požiadaviek ustanovených v resp. podľa týchto Podmienok sa má za to, že Prevádzkovateľ vám dodáva Produkty a Služby a podľa toho sa má za to, že Poskytovatelia dodali tieto Produkty a Služby Prevádzkovateľovi.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak chcete podať sťažnosť na Stránku, kontaktujte nás.

Ak nás z akéhokoľvek dôvodu potrebujete kontaktovať, najjednoduchším spôsobom je kontaktovať nás priamo:

 1. E-mailom na zakaznickyservis-sk@treated.com; alebo

Ak sa v týchto Podmienkach odkazuje na písomnú komunikáciu, rozumie sa to tak, že zahŕňa aj komunikáciu uskutočnenú nami prostredníctvom správy na obrazovke, oznámenia, rýchleho poľa alebo inej komunikácie alebo informácií, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom Stránky alebo e-mailom. pomocou e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli na komunikáciu s vami. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na požiadavky doručovania akýchkoľvek písomností v súdnom konaní.

Preklad

Tieto zásady sú pôvodne napísané v anglickom jazyku a boli preložené do slovenského jazyka. Ak dôjde k akémukoľvek rozporu alebo nezrovnalosti v preklade ktoréhokoľvek ustanovenia medzi slovenskou verziou týchto zásad ochrany osobných údajov a anglickou jazykovou verziou, má prednosť anglická verzia.

Pomôže vám, aby ste sa vedeli lepšie rozhodnúť.

Sugerir un tratamiento

Si hay un tratamiento o condición en particular que está buscando, infórmenos y lo investigaremos por usted.

O vašej požiadavke vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Položte nám otázku, alebo niečo navrhnite.​

Sem napíšte svoju otázku, alebo nám povedzte, ak sa vyskytol na našej stránke problém.

O vašej požiadavke vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.
4.8

Naše priemerné hodnotenie na základe 3295 recenzií

Povezdte nám o probléme

Súhlasím s podmienkami používania.
O vašom probléme vám môžeme posielať emaily, ale z tejto komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Čoskoro vám dáme vedieť. Na všetky otázky sa snažíme odpovedať do jedného pracovného dňa.

Prihlásili ste sa na odber našich noviniek. Sledujte si priečinok s doručenou poštou, kde dostanete aktuálne informácie.

news-letter

Prihláste sa na odber našich noviniek a získajte aktuálne informácie o a viac.

Kliknutím na tlačidlo 'Prihlásiť sa ma odber noviniek hneď teraz' súhlasíte s našou Politikou ochrany osobných údajov.